Malatya'mız > Malatya'nın Tarihi


Malatya, kuruluş ve isim itibariyle başlangıçtan zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelen Anadolu şehirlerinden birisidir. Kültepe vesikalarında "Melita" şeklinde görülen Malatya'dan Hitit vesikalarında "Maldia" olarak bahsedilmektedir. Asur lmparatorluk devri vesikalarında ise Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia olarak geçmektedir. Urartu kaynaklarında ise Melitea denilmektedir. Malatya kelimesinin Hititçe "bal" anlamana gelen "Melid"den türediği anlaşılmaktadır. Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya şehri, bir öküz başı ve ayağı ile ifade edilmektedir.

Eski çağ coğrafyacılarından Strabon (M.Ö. 58- M.S. 21) Malatya'yı sürekli "Melitene" adı ile zikretmiştir. Kesin olarak yerini vermediği geniş bir alan içerisinde "Kataonia" ile Fırat Nehri arasında Kommagene sınırında Kapadokya Krallığı'nın (M.Ö. 280-212) on Valiliğinden birisi olarak gösterir. Ona göre Melitene, Sophene (takriben bugünkü Elazığ ile Fırat Nehri arasındaki bölgeyi ifade eder) nin karşısında kurulmuş bir eyalet olduğu kadar kentleri bulunmayan bir bölgenin adıdır. Strabon'a göre bu yöre; zeytin-üzüm ve meyva ağaçlarıy1a bezenmiş, Kapadokya'da bir benzeri bulunmayan tek yerdir.

Pline'ye dayanarak Malatya'nın Asur kraliçesi Semiramis tarafından "Meliten" adıyla kurulduğunu kayıt eder. Bu bilgi, daha sonraki çalışmalarda aynen doğrulanmıştır.

Gelişen Maldia-Melite ne (Malatya), Kalkomik çağdan beri iskan görmüş ve bugünkü Aslantapede 27 kültür katı bırakmıştır. Buradan 4 km. kuzeyde yer alan Battalgazi'ye M.S. 79-81 yıllarında Roma kralı Titus zamanında lejyon karargah olarak taşınmıştır. Yine şehre bu dönemde de Melitene adı verilmiştir. Artık bundan böyle bir şehir adı olarak bu isim kullanılmaya başlanacaktır. Roma şehir surları bu dönemde yapılmaya başlamıştır. Burası Roma devrinde, Hudutlarının korunması, coğrafi konumu ve jeopolitik önemi dikkate alınarak mühim bir merkez olarak muhafaza edilmekteydi. Bizans döneminde de bu değerini siyasi iktisadi bakımdan da korumuştur.

Bizans-Arap mücadelesi sonucunda şehir" İslam hakimiyetine geçmiştir. (M.S. 659) Bizans kaynaklarında da Melitene şeklinde kullanılan Malatya şehir adı, Araplar tarafından, kadim şekline yakın bir imla ile "Malatiyye" adıyla anılmaya başlanacaktır. Araplar, "Sugür EI-Cezeriye "nin merkezi haline getirdikleri bu şehri aynı zama bölgenin en büyük ve mamur bir beldesi yapmışlardır. Abbaslerden Harun Reşit döneminde (M.S. 786-809)

"EI-Avasım" adıyla oluşturulan müstakil bir idari bölgenin merkezi olma hüviyetini kazanır. Böylece Malatya, 1stanbul'a kadar uzanan Rum kazalarının hareket üssü olma özelliğini de taşır. Bu merkezin bir diğer özelliği ise Tarsus, Adana, Maraş şehirleri gibi Horasan'dan nakledilen Türkler'in önemli bir yerleşim yeri durumuna gelmiş olmasıdır. Malatya'ya çok eski zamanlardan beri çeşitli sebeplere bağlı olarak Türk yerleşiminin olduğu bilmekteyiz.

Bu bölgede Türk varlığı, Arap - Bizans mücadeleleri sırasında ortaya çıkmıştır. Türkler, bu güzel ve önemli beldenin adını değiştirmeyerek Araplardan aldıkları Malatya şekliyle günümüze taşımışlardır. 11. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. Bu bölge de Türk-Bizans mücadelelerinin odaklaştığı şehirlerden biri olmuştur. 1056-1101 yılları arasında birkaç defa el değiştirmiştir. 1 101 yılında Danişmenli Melik Muhammed Gazi'nin hakimiyetine geçen Malatya, bir daha kayıp edilmemek üzere Türk Beldesi haline getirilmiştir. Selçuklular döneminde "Vilayet-i Malatya" olarak anılan şehir, bir üstünlük ve asalet ifadesi olarak "Daru'r-Rifa" (Saadet, mutluluk yeri) olarak anılmıştır.

Memlüklü devleti kaynaklarında, DulkadirIiler ve diğer Türkmenlerle meskun olan Malatya ve havalisi için "İklim AI-Ozaria (Üzeyir Ülkesi) lakabı kullanılmıştır.

Osmanlılar döneminde aynı adla anılan şehirde , daha önce belirtildiği gibi, 1838 yılında Osmanlı ordusu ikamet ederek kışlamıştır. Yöre insanı Aspuzu bağları olarak bilinen yazlığa göç etmiş, orada yerleşerek bugünkü şehir oluşmuştur. Malatya, günümüze modern bir yapılanma ile gelirken asıl tarih çekirdeğini oluşturan Battalgazi (Eski Malatya), yöre insanının deyimi ile "Aşağı Şeher”, bugün turistik bir ilçe olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bilgiler ışığında Malatya, isim olarak fazla bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

Medeniyetlerin doğduğu Avrasya‘yı bir uçtan öteki uca kat edip Avrupa’nın batısı ile Asya ‘nın doğusunu birleştiren ve medeniyetlerin yayılma yolunu ifade eden eksen Anadolu ‘dan  geçmektedir. Avrasyanın bu uzun doğu batı ekseni boyunca toplumlar arası hareketlilik yoğun olarak hep olmuş, bu hareketlilik toplumsal rekabet , savaş ve göçlere sebep olmanın yanında aynı zama da toplumsal ve teknik yeniliklerin bu eksen boyunca yayılmasını sağlamıştır. İşte adeta medeniyetleri taşıyan bu eksen Anadolu ‘dan geçerken yoğunlaşarak (ve daralarak) Anadolu ‘yu medeniyetler köprüsü haline getirmektedir. Bu özellik  Anadolu ‘yu tarihin ilk çağlarından beri medeniyetler beşiği haline getirmiştir. Bu nedenle Anadolu’nun her taşı tarih kokan bir yer yüzü cennetidir.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de medeniyetleri buluşturan Yurdumuzun önemli kavşak noktalarından birinde de Malatya bulunmaktadır. Bu özelliği Malatya ‘yı tarihin her döneminde önemli kılmış ve dikkatleri hep üzerine çekmiştir.


Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve Ortadoğu 'nun geçit veren kavşak noktasındadır. Doğuda en eski ulaşım yolu; Malatya­  Sivas üzerinden Erzurum'a, oradan da Kafkasya'ya uzanan yoldur. Buna, KarasuAras yolu da diyebiliriz. Öte yan Güneydoğu'ya, Malatya ve Diyarbakır üzerinden Mezopotamya'ya uzanan yol önemlidir. Malatya'dan doğuya doğru Murat, Karasu, Van Gölü diğer tabii bir önemli yoldur. Diğer önemli bir yol ise Güneyden gelip Malatya'da düğümlenen Malat­yaKahramanmaraş arasında Torosların çok kesif göründükleri bir sahada, akış yönleri farklı vadilerin takip ettiği tabii bir koridor boyunca uzanmaktadır. Güneyde dağlar arasında açılmış bir başka yol, Adıyaman üzerinden Urfa'yı Malatya'ya bağlamaktadır.

Belirtilen yollar, Malatya'da birleşerek kuzeyde Kafkasya'ya, güneyde Çukurova, Mezopotamya ve Suriye'ye, batıda Ege sahillerine, doğuda İran ve uzak doğuya kadar uzanmaktadır. Bu yollar, Akad İmparatoru Sargon zamanından beri işlemekteydi. Hititler zamanında da işlemekte olan bu yoldan Hitit Krallarının geçerek Anadolu üzerindeki devletlerle savaştığı bilinmektedir. Hitit Kralı Şuppililiuma 'nın bu yoldan geçerek Aşağı Fırat boylarına indiği, dolayısıyla Malatya civarında Fırat Nehrini geçtiği kaynaklarca belgelenmektedir. Bu yolun Kayseri Kültepe 'den başlayarak, Gürün Darende Malatya Samsat üzerinden Urfa'ya vardığı buradan da ikiye ayrılarak Gargamış ve Halep'e, diğerinin de Nusaybin üzerinden doğuya Asur ve Babil'e gittiği tahmin edilmektedir. Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaret ve kültür alışverişinin bu yol üzerinden yapılması, Malatya'nın tarihi ve kültürel önemini artırmıştır.

Antik çağlarda kullanılan yolların yanında, Roma döneminde ticaretle sınırların korunması amacıyla yeni yol yapımına geçilmiştir. Malatya'nın büyük bir askeri merkez olması sebebiyle Romalılar, askeri ve ticari amaçla kullanılan yollarını Malatya'dan geçirmişlerdir. Bu durumu, yol kenarlarına dikilen mil taşları doğrulamaktadır.

Bizans İmparatorluğu Roma yollarını aynı amaçla kullanılmıştır. Araplar, Bizans topraklarına yaptıkları akınlardan sonra geri çekilirken Kommagene ile Malatya arasındaki geçitten faydalanmışlardır. Türkler ise Fırat Nehri'ni Malatya yakınlarında aşarak Orta Anadolu'ya ulaşmışlardır.


TARİH ÖNCESİ DÖNEM

Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Ansır (buzluk) ve İnderesi mevkiinde bulunan mağaralardan anlaşılmıştır.

1979 yılında başlayan Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazıları kapsamındaki İzollu mevkii Cafer Höyükte yapılan kazılarda, o yöre insanının Paleolitik mağaralardan çıkıp ilk defa ovada tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları ve yerleşik köy hayatına başladıkları anlaşılmıştır. Cafer Höyük kazılarıyla, Malatya ve çevresinin M.Ö. 7000 yılında İskana başladığı anlaşılmaktadır.[4]

1979-1986 yılları arasında kazıları sürdürülen Pirot Cafer höyük çalışmaları sonucu dünyanın ilk heykel örneği sayılan, beyaz kireçtaşından yapılmış küçük figürler, M.Ö. 7000 yılına tarihlenmektedir. Kazı sonrası gün ışığına çıkarılan bu eserler halen Malatya müzesinde sergilenmektedir. Tarih kronolojisi'ni takip ettiğimizde, yörenin ana seramiği tek renk olup, ateşte az pişirilmiş koyu astarlıdır. Bu seramik yanında ithal malı Halaf tipi seramik örneklerinin Hekimhan, Kuyuluk, Hinso ve Arguvan Karahöyükte; Hassuna boyalı Seramik örneklerine ise Aslantepe, Değirmentepe, İsahöyük ve Fırıncıhöyük'te rastlanmaktadır. Aslantepe ve Değirmentepe kazıları, bölgedeki yerleşimin M.Ö. 50003000 yılları arasında Kalkolitik çağda devam ettiğini göstermektedir.[5]

Değirmentepe ve Aslantepe'de çok sayıda taştan ve pişmiş topraktan damga mühürleri ile pişmemiş toprak mühür baskıları bu yörelerin önemli bir ticaret merkezi olduğunu belgelemektedir. Anadolu ile olduğu gibi, Kuzey Mezopotamya ve Suriye ile de Fırat Nehri yolu ile ticaret bu dönemde yapılmıştır.

M.Ö. 3000 yılında Malatya yöresinde seramik genellikle elle yapılmış, hamuruna ince kum karıştırılmış siyah astarlıdır. Bu seramik örneklerine; Aslantepe, Hasırcı, Fırıncıhöyük, Karahöyük, İsahöyük, Morhamam, Kösehöyük, İmamoğlu, Değirmentepe, Köşgerbaba ve Pirothöyük'te rastlanmıştır.


Malatya İlinde Tespitli Olan Kültür ve Tabiat Varlıkları
 
Onar Köyü Kaya Mezarları Onar Köyü-Arapgir/Malatya
Horumhan Höyüğü Tarlacık Köyü-Arguvan/Malatya
Yeniköy Höyük Yeniköy-Arguvan/Malatya
Karahan Güngören Köyü-Arguvan/Malatya
Kızılhan Kömürlük Köyü-Arguvan/Malatya
Ağılbaşı Kaya Mezarları Ağılbaşı –Darende/Malatya
Kale tepesi Höyüğü Ağılbaşı –Darende/Malatya
Roma Yerleşimi Kalıntıları Ağılbaşı –Darende/Malatya
Reşadiye Höyük Reşadiye Köyü-Doğanşehir/Malatya
Yer Mozaik Sahası Tatarin Mezrası-Doğanşehir/Malatya
Çakıroğlu Tümülüsü Ballıkaya Köyü Hekimhan
Ballıkaya Roma Tümülüsü Hekimhan/Malatya
Çırzı Yazıtı Boğazgören Köyü-Hekimhan/Malatya
Bizans Mezarı Taşpınar Mh. Orduzu/Malatya
Kör Kuyu Dönemi Nekropolü Atalar Köyü-Fadıl Oymağı Mezrası
Kerar Kalesi Pütürge/Malatya
Buzluk Mağaraları Buzluk (Ansur) Köyü Yazıhan/Malatya
Abdürrezak (Uzun Hasan)Camii Yazıhan/Malatya
Höyük- Kuş doğan Köyü Kale Mevkii Yeşilyurt/Malatya
Üç Tümülüs-Çınar Köy Üç Tepeler Yeşilyurt/Malatya
Mevkii/Roma –Bizans Yeşilyurt/Malatya


Kentsel Sit Alanları
 
*Roma surları içerisindeki saha Battalgazi/Malatya
*Yeşilyurt İlçesi Adıyaman Cad. bulunan 12 evlik Doku Yeşilyurt/Malatya
*Çırakgiller Evi (Hıroğlu Mah.86 Ada/ 8-9 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*3. Kemal Gülhas (Hıroğlu Mah. 81 Ada/ 10 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Mahmut Güzel Kaya Evi (Hıroğlu Mah. 79 Ada/5 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Murat Özabacı Evi (Hıroğlu Mah. 81 Ada/14-15-16-17-20parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Ali Zehra Cücemen Evi (Hıroğlu Mah. 81 Ada/12-13 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Mustafa Özabacı Evi (Hıroğlu Mah. 82 Ada/10 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Hanifi Tanbay Evi (Hıroğlu Mah. 80 Ada/ 6-7 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*H.Ali Özbey Evi (Hıroğlu Mah. 79 Ada/ 6-7 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Turgut Duran Evi (Hıroğlu Mah. 82 Ada/ 19 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*H.Ahmet Uğurlu Evi (Hıroğlu Mah. 86 Ada/2-3 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Kınacı Evi (Hıroğlu Mah. 79 Ada/ 13 parsel) Yeşilyurt/Malatya
*Hasan Tuncer Evi (Hıroğlu Mah. 82 Ada/ 11 parsel) Yeşilyurt/Malatya


Tarihi Sit Alanları
 
*Akçadağ Köy Enstitüsü Sahası Karapınar köyü/Malatya


Arkeolojik Sit Alanları
 
*Arga Tepesi Merkez/Akçadağ
*Boğazköy Kaya kabartmaları Levent/Akçadağ
*Çerkeztepe Tümülüsü Bağköy/Akçadağ
*İkinciler Höyük İkinciler Köyü/Akçadağ
*Levent Vadisi (Bağköy Kaya Kabartması Bağköy/Akçadağ
*Levent Vadisi (Bağköy Kaya Odaları) Bağköy/Akçadağ
*Levent Vadisi (Bağköy Kaya Kabartması Bağköy/Akçadağ
*Levent Vadisi (Bağköy Kaya Odaları) Bağköy/Akçadağ
*Ören Höyük Ören Beldesi/Akçadağ
*İsa Höyük İsa köy/Arguvan
*Kara Höyük Karahöyük köyü/Arguvan
*Morhamam Höyük Morhamam köyü/Arguvan
*Alişar Höyük Alişar köyü/Battalgazi
*Cantepe Höyük Toygar Köyü/Battalgazi
*Galipbaba Höyük Ağılyazı Köyü/Battalgazi
*Karababa Mezarlığı Battalgazi
*Kırkkardeşler Şehitliği Battalgazi/Malatya
*Şişman Han Şişman Köyü/Battalgazi
*Yarımtepe Höyük Alişar Köyü/Battalgazi
*Aslantaşlar Yeniköy/Darende
*İki Mezarlık (Osmanlı Mezarlığı) Darende/Malatya
*Yenice Tümülüsleri Yenice Beldesi/Darende
*Mehli Höyük Savaklı köyü/ Doğanşehir
*Merkez Camii Doğanşehir
*Mozaikli Alan Günedoğru Köyü/Doğanşehir
*Roma Sur Kalıntıları Doğanşehir (Merkez)
*Sürgü Höyük Sürgü Beldesi/Doğanşehir
*Albasar Tümülüsü İpekyolu/Hekimhan
*Hasartepe Güzelyurt/Hekimhan
*Kirman Kale Yerleşimi İpekyolu/Hekimhan
*Taşhöyük Tümülüsü İpekyolu/Hekimhan
*Eşref Höyük Konaktepe /Kuluncak
*Mozaikli Alan Kaynarca Köyü/Kuluncak
*Arslantepe Höyük Orduzu Belediyesi/Malatya
*Askeri Şehitlik Paşaköşkü Mah./Malatya
*Biretepe Höyüğü (Erenli) Gümüş Mezrası/Malatya
*Fırıncı Höyük Fırıncı Köyü/Malatya
*Hasırcılar Höyük Hasırcılar Beldesi/Malatya
*İçmesutepe Höyük (Bulutlu Köyü) A.İspendere/Malatya
*İndere Mağaraları Merkez/Malatya
*Kaletepe Karatepe Köyü/Malatya
*Karamildan Tepe Merkez/Malatya
*Maltepe Höyük Orduzu Belediyesi/Malatya
*Samanköy Höyük Saman köyü/Malatya
*Alican Tümülüsü Alican Köyü/Yazıhan
*Fethiye (Uzun Hasan )Camii Fethiye/Yazıhan
*Fethiye Höyük Fethiye köyü/Yazıhan
*İriağaç Köy camii İriağaç / Yazıhan
*Kuruçay(Hacı)Höyük Karaca köy/Yazıhan
*Üçtepe Tümülüsleri (I-II-III) Erecek Köyü/Yazıhan
*Gözbaba Tümülüsü Fatih Köyü/Yeşilyurt
*Kadı Kalesi Yerleşimi Eski Görgü Köyü/Yeşilyurt
*Kaletepe Höyük Şabede/Yeşilyurt
*Roma mezarı Taftacık/Yeşilyurt
*Tavşantepe(Örentepe) Höyüğü Görgü Köyü/Yeşilyurt


Doğal Sit Alanları
 
*Levent Vadisi Levent/Akçadağ
*Somuncubaba Boğazı Darende
*Doğal Akvaryum Darende
*Tohma çayı Doğal Vadisi Darende
*Günpınar Şelalesi Günpınar köyü/Darende
*Gevher Hamamı Tohma Çayı Doğ.Va./Darende
*Sulu Mağara Polat/Doğanşehir
*Buzluk Mağaraları Buzluk köy/Yazıhan


İlimizde bulunan Anıtsal Yapılar
 
*Millet Han Berenge Mh./Arapgir
*Eski Arapgir Kalesi Eski Arapgir/ Arapgir
*Kale Köprüsü Eski Arapgir/ Arapgir
*Ulu Camii Merkez/Arapgir
*Yeni Camii Merkez/Arapgir
*Gümrükçü Osman Pasa Camii Merkez/Arapgir
*Miri Liva Ahmet Pasa Camii Merkez/Arapgir
*Molla Eyüp Mescidi Merkez/Arapgir
*Cafer Pasa Camii Merkez/Arapgir
*Hanikah Merkez/Arapgir
*Çarsı Hamamı Merkez/Arapgir
*Elmasik Hamamı Merkez/Arapgir
*Osman Pasa Hamamı Merkez/Arapgir
*Osman Pasa Çesmesi Merkez/Arapgir
*Büyük Kozluk Köprüsü Merkez/Arapgir
*Mavilik Kemaliye Arapgir Yolu
*Tarhanik Köprüsü Kemaliye Arapgir Yolu
*Bulancık Köprüsü Malatya Arapgir Yolu
*Gümüşdere(Hacılar )Köprüsü Malatya Arapgir Yolu
*Kırkgöz(Kesik) Köprü Malatya Arapgir Yolu
*Ulupınar Köprüsü Malatya Arapgir Yolu
*Nefise Hatun Kümbeti Battalgazi
*Karababa Türbesi Battalgazi
*S.Mustafa Pasa Kervansarayı Merkez/Battalgazi
*Kale Surları Merkez/Battalgazi
*Ulu Camii Merkez/Battalgazi
*Melik Sunullah Camii Merkez/Battalgazi
*Emir Ömer Mescidi Merkez/Battalgazi
*Karahan Camii Merkez/Battalgazi
*Akminare Camii Merkez/Battalgazi
*Sütlü Minare Merkez/Battalgazi
*Namazgah Merkez/Battalgazi
*Alacakapı Mescidi Merkez/Battalgazi
*Sıddı Zeynep Kümbeti Merkez/Battalgazi
*Kanlı Kümbet Merkez/Battalgazi
*Halfetih Minaresi Merkez/Battalgazi
*Toptaş Camii Merkez/Battalgazi
*Sahabe-i Kübra Medresesi Merkez/Battalgazi
*Ahmet Duran mescidi ve türbesi Merkez/Battalgazi
*Yemliha Göncü Evi Balaban Belediyesi/Darende
*Mehmet Çiftçi Evi Balaban Belediyesi/Darende
*Hasan Sönmezler Evi (Heyiketeği M. Yuvalı sok. No:22) Darende
*Osman Sönmezler Evi (Heyiketeği M. Yuvalı sok.) Darende
*Kurtaran Evi (Heyiketeği M. Yuvalı-Sönmezler sok.4) Darende
*Paksoylar Evi (Nadir Mah.Şabanhoca cad. 8) Darende
*Hüseyin (Yusuf ve İbrahim) Paşa Camii- İbrahim paşa Mah.Darende
*Hacı Derviş Camii Darende
*Balaban Evi Darende
*Hamam Kalıntısı Merkez / Darende
*Kavlak Köprüsü Merkez/Darende
*Tas Köprü Merkez/Darende
*Nadir Köprüsü Merkez/Darende
*Ulu Camii Minaresi Merkez/Darende
*Danabey Minaresi Merkez/Darende
*Hacı Müsrif Minaresi Merkez/Darende
*Somuncubaba Camii Minaresi Merkez/Darende
*Mehmet Pasa Camii Merkez/Darende
*Mehmet Pasa Türbesi Merkez/Darende
*Bedesten Merkez/Darende
*Hasan Pasa Hamamı Merkez/Darende
*Çarsı Minaresi Merkez/Darende
*Zengibar Kalesi Merkez/Darende
*Roma Mezar Anıtı Ozan Köy/Darende
*Eski Cezaevi Harabesi Hekimhan
*Kale Höyük- İğdir Köyü Karabayır Mevkii/Hekimhan
*Taş Han Merkez/Hekimhan
*Köprülü Mehmet Pasa Camii Merkez/Hekimhan
*Köprülü Mehmet Pasa Hamamı Merkez/Hekimhan
*Taş Pınar Çesmesi Merkez/Hekimhan
*Höyükderesi Köprüsü Kangal Hekimhan Yolu
*Kabak Abdal Türbesi Alvar köyü/Kuluncak
*Venk Kilisesi Çamurlu köyü/Malatya
*Atatürk Anıtı Merkez/Malatya
*İnönü Anıtı Merkez/Malatya
*Yeni Camii Merkez/Malatya
*Yusuf Ziya Pasa Camii Merkez/Malatya
*Çarsı Camii Merkez/Malatya
*Taşhoran Kilisesi Merkez/Malatya
*Tahtalı Hamam Merkez/Malatya
*Belediye Hamamı Merkez/Malatya
*Abbas Efendi Camii Merkez/Malatya
*Hacı İlyas (Tenekeli Camii) Merkez/Malatya
*Sevserek Hanı Yaygın Beldesi/Malatya
*Abdulrezzak Camii Fethiye Köyü / Yazıhan
*Hacı Bekir Camii Aşağıköy/Yeşilyurt
*Gözene Köyü Çeşmesi Gözene/Yeşilyurt
*Gözene Köyü Camii Gözene/Yeşilyurt
*Kölükoğlu Camii Hıroğlu mah.
*Abdullah Ağa Konağı Yeşilyurt


 

Malatya'mız

Son Kültürel Yazılar

Reklam

 
 
Künye | Yazar Girişi | Yönetici Girişi
© Copyright 2005 - 2011 MalatyaTecde.Net All Rights Reserved
Web Tasarım : Korhan ÖZBEK